دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

عناصر کمیاب گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

عنصر فوق العاده کمیاب در گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

کمیاب‌ترین عنصر در روی زمین بعد از اَستاتین (At) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …