دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

فراوان­ ترین عناصر موجود در پوسته­ زمین

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

تعداد عناصر فراوان در پوسته­ زمین و ترتیب فراوانی آنها = …………..

نهمین عنصر موجود در پوسته­ زمین = …………..

مقدار فراوانی هیدروژن در پوسته زمین = …………..

دومین عنصر فراوان در پوسته زمین = …………..

مقدار کانی های سیلیکات تشکیل دهنده پوسته زمین = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

ذخیره­ سوختی جهان

مطالب گفته شده در این نکته درسی: میزان هیدروژن ۱H موجود در جهان هستی = …