شنبه , آبان ۲۶ ۱۳۹۷

فرآیند جذب مادون قرمز یا فروسرخ (IR)

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

نتیجه جذب اشعه مادون قرمز توسط یک مولکول

نوع فرآیند جذب مادون قرمز و مفهوم آن

شرایط جذب انرژی مادون قرمز

تعریف گشتاور دوقطبی یا ممان دوقطبی

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

دلیل عدم جذب اشعه IR توسط پیوندهای متقارن

توضیح درباره فرآیند جذب مادون قرمز در مولکول های قطبی

تعریف حرکت چرخشی

توضیح درباره جذب اشعه IR در مولکول های متقارن

انواع حرکت های ارتعاشی مولکول متقارن

تعریف حرکت ارتعاشی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اعدد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: محرک لازم برای انجام اعمال اکسایش و کاهش …