شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

غلظت p.p.m و غلظت p.p.b

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی

تعریف غلظت

تعریف غلظت p.p.m

مفهوم ۲۰ ppm

تعریف غلظت p.p.b

راه در نظر گرفتن واحد برای غلظت p.p.m و غلظت p.p.b

معادل واحد ppm

توضیح ساخت محلول ۲ ppm از سدیم در آب

مقدار چگالی آب و متانول

نوع واحد در کروماتوگرافی گازی یا GC

نوع واحد در کروماتوگرافی مایع با کارایی زیاد یا HPLC

تعریف چگالی

نوع واحد برای بیان غلظت مواد دارویی و محلول های استاندارد سموم تجاری

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …