دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

عنصر شیمیایی هیدروژن

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

عدد اتمی هیدروژن در جدول تناوبی = …………..

وزن اتمی هیدروژن = …………..

نام لاتین = …………..

نام انگلیسی = …………..

نوع عنصر هیدروژن = …………..

حالت فیزیکی هیدروژن = …………..

رنگ هیدروژن در حالت پلاسما = …………..

تعریف حالت پلاسما = …………..

سمّیت هیدروژن = …………..

اخطار در مورد هیدروژن = …………..

تعداد الکترون (electron) = …………..

تعداد پروتون (proton) = …………..

تعداد نوترون (neutron) = …………..

سال کشف = …………..

کاشف هیدروژن = …………..

دوره تناوب = …………..

شماره گروه = …………..

پوسته الکترونی = …………..

پیکربندی الکترونی = …………..

بار یونی = …………..

شعاع اتمی = …………..

شعاع کووالانسی = …………..

شعاع واندروالسی = …………..

چند نمونه ترکیبات هیدروژن = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …