شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

عناصر تقارن در مولکول

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف عمل تقارن در مولکول

انواع عمل تقارن

انواع عنصر تقارن

نماد شون فیلز

توضیح درباره صفحه تقارن و نماد آن

انواع عمل انعکاس

توضیح درباره مرکز تقارن یا مرکز وارونگی و نماد آن

تعریف عمل وارونگی

توضیح درباره محور دوران محض و نماد آن

توضیح درباره محور دوران مرکب و نماد آن

توضیح درباره عنصر یکسانی و نماد آن

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …