دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

عصاره گیری از گیاه

عصاره گیاهی به مواد موجود در سلول های گیاهیِ استخراج شده توسط حلال گفته می شود.

اَشکال مختلف یک گیاه دارویی گرفته شده از گیاه تازه شامل آب گیاه و اسانس است. و از گیاه خشک شامل عصاره و روغن می باشد.

آب گیاه را از طریق فرآیند فشار گیاه بدست می آورند.

اسانس را نیز از طریق روش تقطیر با بخار آب بدست می آورند.

نوع ترکیباتی که در یک گیاه به صورت اسانس استخراج می شود، ترکیبات ترپنی هستند.

ترپن ها؛ هیدروکربن های فرار و معطر با فرمول خامِ C۱۰H۱۶ می باشند که فرآورده های مشخص زندگیِ بسیاری از گیاهان هستند.

اصطلاح ترپن (Terpene) شامل ترکیبات اکسیژن دار گوناگون (الکل ها – کتون ها – کافورها) است.

برای اینکه عصاره مایع از یک گیاه تهیه کنیم، از حلال های قطبی و غیرقطبی ونیز روش های استخراج استفاده می کنیم.

ونیز برای تهیه عصاره خشک از یک گیاه، فرآیند تبخیر و بازیافتِ حلالی که در روش تهیه عصاره مایع استفاده شده بکار می رود.

برای تهیه روغن از گیاه ، فرآیند تحت فشار از دانه های گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

در تهیه عصاره های گیاهی، حلال غیرقطبی بکار می رود به نام دی کلرو متان (Dichloromethane) با فرمول مولکولی CH۲Cl۲

ترپن ها ، اجزای اصلی و مواد خوشبوی طبیعی یا مصنوعیِ بکار رفته در عطر سازی هستند.

نکته درسی بعدی

ذخیره­ سوختی جهان

مطالب گفته شده در این نکته درسی: میزان هیدروژن ۱H موجود در جهان هستی = …