دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

نام گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

الکترون ­های ظرفیتی عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. 

عناصر گروه اولِ جدول تناوبی =  …………..

ویژگی عدد اتمی (Atomic number) عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

مفهوم عدد اتمی = …………..

ویژگی جرم اتمی (Atomic mass) عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

مفهوم جرم اتمی = …………..

مقدار جرم واحد کربنی = …………..

ویژگی شعاع اتمی (Atomic radius) عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

نتیجه زیاد شدن دوره یا تناوب در عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

انواع شعاع اتمی = …………..

تعریف شعاع کووالانسی (Covalent radius) = …………..

تعریف شعاع وان­دروالسی (Van der waals radius) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …