دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

نام گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

الکترون­ های ظرفیتی عناصر گروه اولِ جدول تناوبی =  …………..

عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

ویژگی عدد اتمی (Atomic number) عناصر گروه دومِ جدول تناوبی = …………..

ویژگی جرم اتمی (Atomic mass) عناصر گروه دومِ جدول تناوبی = …………..

ویژگی شعاع اتمی (Atomic radius) عناصر گروه دومِ جدول تناوبی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …