شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

طیف مادون قرمز یا فروسرخ یا IR

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف تابش الکترومغناطیس

شرایط جذب فرکانس هایی از ناحیه مادون قرمز یا فروسرخ

مقایسه طول موج ناحیه مادون قرمز با ناحیه مرئی و ریز موج

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

مقدار طول موج ناحیه مرئی یا Vis

تبدیل واحد نانومتر به متر

تعریف طول موج

مقایسه طول موج با انرژی

واحد طول موج

مقدار طول موج ناحیه IR بر حسب میکرومتر

تبدیل واحد میکرومتر به متر

نوع بخش مادون قرمز در تفسیر طیف IR

مقدار طول موج ناحیه IR بر حسب میکرون

رابطه طول موج با فرکانس

تعریف فرکانس

رابطه انرژی با فرکانس

نوع فرکانس جذب اصلی در IR

رابطه فرکانس با عدد موجی

مفهوم واحد عدد موجی

تبدیل واحد عدد موجی و طول موج به یکدیگر

مقدار فرکانس ناحیه مادون قرمز در طیف الکترومغناطیس

نوع انتقال انرژی در ناحیه مادون قرمز یا IR

مقدار عدد موجی ناحیه IR

کاربرد طیف مادون قرمز

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …