پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

طبقه بندی پلیمرها بر اساس نوع پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمر بر اساس نوع پلیمر

تعریف پلیمر افزایشی با ذکر مثال

تعریف واکنش افزایشی

تعریف مونومر

تعریف واحد تکراری

تعریف پیوند کووالانسی

تعریف پلیمر تراکمی با ذکر مثال

تعریف واکنش تراکمی

نوع آمینواسیدهای پروتئین ها

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …

دیدگاهتان را بنویسید