دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

طبقه بندی پلیمرها بر اساس نوع پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمر بر اساس نوع پلیمر

تعریف پلیمر افزایشی با ذکر مثال

تعریف واکنش افزایشی

تعریف مونومر

تعریف واحد تکراری

تعریف پیوند کووالانسی

تعریف پلیمر تراکمی با ذکر مثال

تعریف واکنش تراکمی

نوع آمینواسیدهای پروتئین ها

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اشباع شدگی ترمودینامیکی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف همترازی نتیجه اعمال یک میدان مغناطیسی …