سه شنبه , آذر ۲۰ ۱۳۹۷

طبقه بندی پلیمرها بر اساس نوع پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمر بر اساس نوع پلیمر

تعریف پلیمر افزایشی با ذکر مثال

تعریف واکنش افزایشی

تعریف مونومر

تعریف واحد تکراری

تعریف پیوند کووالانسی

تعریف پلیمر تراکمی با ذکر مثال

تعریف واکنش تراکمی

نوع آمینواسیدهای پروتئین ها

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اعدد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: محرک لازم برای انجام اعمال اکسایش و کاهش …