چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمر بر اساس مکانیسم

تعریف پلیمرهای زنجیری

انواع واکنش های زنجیری

نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های زنجیری

تعریف آغازگر

توضیح مراحل واکنش اتیلن و پراکسید

تعریف پلیمرهای مرحله ای

نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های مرحله ای

توضیح مراحل واکنش اتیلن گلایکول (گلیکول) و دی متیل ترفتالات

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …