چهارشنبه , مرداد ۲۴ ۱۳۹۷

طبقه بندی پلیمرها بر اساس شکل زنجیر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمرها بر اساس شکل زنجیر

تعریف پلیمر خطی

تعریف پلیمر شاخه دار

نوع فرآیند نامطلوب در پلیمریزاسیون

تعریف پلیمر نردبانی

نوع پلیمرهای قابل ذوب

نوع پلیمرهای غیر قابل ذوب و دلیل آن

تعریف پلیمر شبکه ای

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

تعریف واحد تکراری با ذکر مثال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

آلکین ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکین ها و نام دیگر آنها …

دیدگاهتان را بنویسید