دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

طبقه بندی پلیمرها بر اساس شکل زنجیر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمرها بر اساس شکل زنجیر

تعریف پلیمر خطی

تعریف پلیمر شاخه دار

نوع فرآیند نامطلوب در پلیمریزاسیون

تعریف پلیمر نردبانی

نوع پلیمرهای قابل ذوب

نوع پلیمرهای غیر قابل ذوب و دلیل آن

تعریف پلیمر شبکه ای

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

تعریف واحد تکراری با ذکر مثال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر …