شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

طبقه بندی ترکیبات آلی توسط انحلال پذیری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

کاربرد آزمون انحلال پذیری

حالت فیزیکیِ انحلال پذیری

نوع اطلاعات بدست آمده از انحلال پذیری

تعریف انحلال پذیری

تعریف حلال

تعریف ماده حل شونده

طبقه بندی ترکیبات آلی توسط انحلال پذیری

معرفی گروه S۱

تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱

معرفی گروه SA

تعداد کربن موجود در اسیدهای یک عاملیِ این گروه S۲

معرفی گروه SB

تعداد کربن موجود در آمین های یک عاملی زنجیریِ این گروه SB

محدوده pH برای قرمز و آبی شدن کاغذ تورنسل

معرفی گروه S۲

معرفی گروه A۱

تعداد کربن موجود در کربوکسیلیک اسیدهایِ این گروه A۱

معرفی گروه A۲

معرفی گروه B

تعداد کربن موجود در آمین های زنجیریِ این گروه B

معرفی گروه MN

معرفی گروه N۱

تعداد کربن موجود در استرها با یک گروه عاملیِ این گروه N۱

تعداد کربن موجود در اترها و اپوکسیدهایِ این گروه N۱

معرفی گروه N۲

معرفی گروه I

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …