دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

ضریب کمبود هیدروژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

ضریب کمبود هیدروژن یا ضریب غیراشباع چیست؟

ضریب کمبود هیدروژن چه مزیّتی دارد؟

ترکیب مجهولی با ضریب کمبود هیدروژن ۱ ، ۲ ، ۴ به بالا چه ویژگی هایی دارد؟

یک درجه سیرناشدگی (۱DU) برای ترکیب آلی چه مفهومی دارد؟

پیوند پای چگونه پیوندی است؟

برای مشخص کردن نسبت کربن به هیدروژن در فرمول مولکولی ترکیبات آلی نیتروژن ­دار، چه قوانینی وجود دارد؟

برای مشخص کردن نسبت کربن به هیدروژن در فرمول مولکولی ترکیبات آلی اُکسیژن­ دار، چه قوانینی وجود دارد؟

برای مشخص کردن نسبت کربن به هیدروژن در فرمول مولکولی ترکیبات آلی هالوژن­ دار، چه قوانینی وجود دارد؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ …