جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

شرایط انحلال پذیری ترکیبات در آب

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف انحلال پذیری

تعریف حلال

تعریف ماده حل شونده

راه تشخیص حلال و حل شونده در هنگام حلالیتِ بدون تغییر حالت

تعریف انحلال پذیری در آب با ذکر مثال

تعریف محلول سیرشده یا اشباع

شرایط انحلال پذیری ترکیبات یونی و قطبی

توضیح اثر بالا بودن ثابت دی الکتریک یک حلال در انحلال پذیری

مثالی درباره انحلال پذیری ترکیب سدیم کلرید در آب

دلیل حل نشدن NaCl در حلال های غیرقطبی و کم قطبی

تعریف ثابت دی الکتریک و نماد آن

چند نمونه از D.C حلال های اتر، اترنفت و آب

توضیح اثر توانایی تشکیل دی پل یا تشکیل پیوند هیدروژنی بین یون های متضاد در انحلال پذیری

تعریف پیوند هیدروژنی

دلیل محلول بودن بعضی ترکیبات در آب با ذکر مثال

توضیحی درباره ترتیب انحلال پذیری اکسامید و ترکیبات دیگر

اثر جرم مولکولی بر روی انحلال پذیری

اثر نقطه ذوب بر روی انحلال پذیری

رابطه انحلال پذیری و نیروی جاذبه بین مولکولی با نقطه ذوب

تعریف جرم مولی و نماد و واحد آن

تعریف نیروی جاذبه بین مولکولی

توضیحی درباره ترتیب انحلال پذیری در آب با توجه به جرم مولکولی

نمونه ای از مونومر یا تکپار ، الیگومر ، تلومر ، پلیمر یا بسپار

قطبی ترین و غیرقطبی ترین ترکیبات آلی

توضیحی درباره هیدروکربن های زنجیری اشباع

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …