چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

سینتیک شیمیایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

نوع منفعت سرعت در شیمی

راه های انجام افزایش یا کاهش سرعت

انواع واکنش های موجود در طبیعت با ذکر مثال

نقش ترمودینامیک و سینتیک در واکنش ها

تعریف سینتیک

تعریف ترمودینامیک

تعریف آنتروپی

تعریف سرعت واکنش

نوع ویژگی های اندازه گیری شده برای تعیین سرعت واکنش

رابطه محاسبه سرعت متوسط مصرف واکنش دهنده

توضیح درباره کمّیت سرعت و علامت منفی در رابطه محاسبه سرعت مصرف واکنش دهنده

نوع کمّیت مورد استفاده در تعیین سرعت در موقع گاز یا محلول بودن ماده مورد نظر

تعریف غلظت و مولاریته

نوع ماده با ثابت بودن غلظت در رابطه تعیین سرعت

واحد غلظت

رابطه محاسبه سرعت مصرف واکنش دهنده و سرعت تولید فرآورده با غلظت مواد

نوع واحد سرعت

تعریف مول

تعریف عدد آووگادرو

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …