شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

سلول الکتروشیمیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

راه بررسی هر تعادلِ اکسایش-کاهش (Redox) = …………..

نوع اتفاقات در سلول الکتروشیمیایی = …………..

مواد موجود در واکنش های اکسایش (Oxidation) و کاهش (Reduction) = …………..

تعریف ماده اکسنده (Oxidant) = …………..

تعریف ماده کاهنده (Reductant) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …