چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

سطوح انرژی HOMO و LUMO

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

تأثیر سطح انرژی بالاتر HOMO بر روی پایداری سینتیکی (Kinetic stability) = …………..

مفهوم مجموع سطوح انرژیِ اوربیتال های مولکولیِ پیوندی = …………..

تأثیر بیشتر شدن تعداد اوربیتال مولکولیِ پر شده از الکترون بر روی پایداری ترمودینامیکی (Thermodynamic stability) = …………..

مفهوم HOMO = …………..

مفهوم LUMO = …………..

نقش HOMO از نظر لوویس (Lewis) = …………..

نقش LUMO از نظر لوویس = …………..

مفهوم باز لوویس = …………..

مفهوم اسید لوویس = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …