دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

عامل غلیظ کننده شامپو

سدیم کلرید (Sodium chloride) با فرمول مولکولی NaCl، یک ترکیب یونی متشکل از سدیم (Na) و کلر (Cl) است.

سدیم کلرید (هالیت

  1. بلور بی‌رنگ یا سفید و یا پودر سفید رنگ، در طبیعت به صورت نمک طعام (سنگ نمک) یافت می شود.
  2. دارای ساختار مکعبی، کوئوردیناسیون هشت وجهی در اطراف Na و Cl می باشد.
  3. در یک شبکه بلوری مانند NaCl ؛ در اطراف هر یون کلر، ۶ یون سدیم وجود دارد. ونیز در اطراف هر یون سدیم، ۶ یون کلر وجود دارد. این ۶، عدد کوئوردیناسیون است که در شبکه بلوری شکل هشت وجهی را می دهد.
  4. بخش اعظم شوری آب اقیانوس ها را تشکیل می دهد.
  5. این ترکیب، یکی از مهم ترین مواد خام صنایع شیمیایی می باشد.
  6. سدیم کلرید، عامل غلیظ کننده شامپو است.

نکته درسی بعدی

خطرات یک ماده نگهدارنده غذایی

سدیم بنزوات (Sodium benzoate) با فرمول شیمیایی C۷H۵NaO۲ نمکِ بنزوئیک اسید است. از ترکیب هیدروکسید …