دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

سختی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

خاصیت فلزات گروه اولِ جدول تناوبی از نظر نرم یا سخت بودن = …………..

درجه سختی فلزات قلیایی = …………..

تعریف سختی (Hardness) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …