دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

روش گسستن در سنتز ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف روش گسستن

تعریف مولکول هدف

نتیجه یک گسست

معرفی سینتن کاتیونی و آنیونی

کارهای انجام شده در مراحل گسست

توضیحی درباره قطع پیوند و تغییر گروه عاملی

توضیح مراحل گسستِ ترکیب مالتی استریاتین

ساختار دی اتیل کتون

ساختار وینیل پروپیونیک اسید

توضیح راه سنتز مالتی استریاتین

کاربرد LiAlH۴ یا لیتیم آلومینیم هیدرید به عنوان یک واکنشگر

نوع حساسیت لیتیم آلومینیم هیدرید

کاربرد TsCl یا ۴- تولوئن سولفونیل کلرید به عنوان یک واکنشگر

کاربرد Et۲CO/base یا دی اتیل کتون و باز به عنوان یک واکنشگر

کاربرد RCO۳H یا پر اسید به عنوان یک واکنشگر

کاربرد SnCl۴ یا قلع (IV) کلرید به عنوان یک واکنشگر

مفهوم احیا کردن و اکسید کردن

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر …