جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

روش استوکیومتری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی

راه های محاسبات لازم برای ساخت محلول

تعریف روش استوکیومتری

نوع غلظت مورد استفاده در روش استوکیومتری

تعریف غلظت مولی یا مولاریته

مفهوم غلظت

توضیح استفاده از روش استوکیومتری در تهیه محلول از جامدات

توضیح محاسبه مقدار گرم مورد نیاز سود برای ساخت محلول ۰.۱ مولار NaOH با حجم مشخص

تعریف جرم مولی

توضیح استفاده از روش استوکیومتری در تهیه محلول از مایعات

توضیح محاسبه مقدار میلی لیتر مورد نیاز اسید برای ساخت محلول ۰.۲ نرمال H۲SO۴ با حجم مشخص

مزیت روش استوکیومتری

تعریف چگالی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …