دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

روش استوکیومتری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی

راه های محاسبات لازم برای ساخت محلول

تعریف روش استوکیومتری

نوع غلظت مورد استفاده در روش استوکیومتری

تعریف غلظت مولی یا مولاریته

مفهوم غلظت

توضیح استفاده از روش استوکیومتری در تهیه محلول از جامدات

توضیح محاسبه مقدار گرم مورد نیاز سود برای ساخت محلول ۰.۱ مولار NaOH با حجم مشخص

تعریف جرم مولی

توضیح استفاده از روش استوکیومتری در تهیه محلول از مایعات

توضیح محاسبه مقدار میلی لیتر مورد نیاز اسید برای ساخت محلول ۰.۲ نرمال H۲SO۴ با حجم مشخص

مزیت روش استوکیومتری

تعریف چگالی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

اشباع شدگی ترمودینامیکی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف همترازی نتیجه اعمال یک میدان مغناطیسی …