شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

دمای ذوب و جوش فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

چگونگی دمای ذوب فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

تعریف نقطه ذوب (Melting point) = …………..

چگونگی دمای جوش فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

تعریف نقطه جوش (Boiling point) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …