چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

دلیل رنگی بودن بعضی از ترکیبات اتیلنی مزدوج

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

تعریف ترکیبات اتیلنی مزدوج = …………..

شرح نظریه اوربیتال مولکولی هوکِل (Huckel Molecular Orbital Theory) یعنی H.M.O. = …………..

مفهوم پیوند پایِ مزدوج (کانجوگه) = …………..

شرح اصل بقاء تقارن اوربیتال مولکولی = قرار داشتن هر اوربیتال پیوندی و ضدپیوندی با فاصله مشخصی از خط صفر = …………..

نتیجه افزایش سطح انرژی HOMO = …………..

مفهوم انتگرال کولُمبی = …………..

دلیل رنگی بودن بعضی از ترکیبات اتیلنی مزدوج = …………..

ناحیه انرژی مورد نیاز برای انتقال الکترون بین دو تراز HOMO و LUMO = …………..

نمونه ای از ترکیبات اتیلنی رنگی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …