شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

دانستنی های ۴

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

سری های بالمر (Balmer series) = …………..

سری های کشف شده در طیف هیدروژن = …………..

طیف نواری = …………..

مشتق های کاکودیل = …………..

کاداورین (Cadaverine) = …………..

کادمیم = …………..

شیمیِ کادمیم = …………..

تراز اکسایش پایدار کادمیم = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …