دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

دانستنی های ۲

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

دمای مطلق = …………..

رابطه دمای کلوین و سانتیگراد = …………..

مفهوم دمای صفر کلوین = …………..

جذب سنج = …………..

مفهوم ضریب جذب یک گاز = …………..

ستون جذب = …………..

تابش نور بر سطح شفاف = …………..

تابش نور بر سطح سیاه = …………..

رابطه های بین شدت نور تابیده، ضخامت نمونه، غلظت و شدت نور نشر یافته = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …