چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

داروی سفیکسیم

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

فرمول شیمیایی و ساختار سفیکسیم (Cefixime) = …………..

نوع ترکیبِ سفیکسیم = …………..

تعریف ترکیبات هتروسیکلی = …………..

انواع ترکیبات هتروسیکلی = …………..

نوع داروی سفیکسیم = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …