چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

داروی آسپیرین

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

فرمول شیمیایی و ساختار آسپیرین (Aspirin) = …………..

نام شیمیایی آسپیرین = …………..

گروه عاملی ارجح در نامگذاری ترکیب آسپیرین = …………..

حالت فیزیکی ترکیب آسپیرین = …………..

نوع داروی آسپیرین = …………..

کاربرد داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) = …………..

نتیجه ایجاد تنش گیاهان در اثر خشکی هوا یا دمای غیر عادی هوا = …………..

ترتیب نامگذاری در ترکیبات استیل ‌سالیسیلیک اسید و متیل سالیسیلات = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …