دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

خواص فلزی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

خواص فلزی گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

مفهوم خاصیت فلزی = …………..

تعریف لایه­ ظرفیت = …………..

رابطه خاصیت فلزی با  لایه های اصلی = …………..

بیشترین خصلت فلزی در میان فلزات گروه اول و دلیل آن = …………..

تعریف قاعده اوکتِت (Octet rule) = …………..

قاعده اوکتت در فلزات و نافلزات = …………..

یک نمونه از تبدیل فلز قلیایی به یون مثبت = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ …