دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

خواص فلزی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

خواص فلزی گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

مفهوم خاصیت فلزی = …………..

تعریف لایه­ ظرفیت = …………..

رابطه خاصیت فلزی با  لایه های اصلی = …………..

بیشترین خصلت فلزی در میان فلزات گروه اول و دلیل آن = …………..

تعریف قاعده اوکتِت (Octet rule) = …………..

قاعده اوکتت در فلزات و نافلزات = …………..

یک نمونه از تبدیل فلز قلیایی به یون مثبت = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …