پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

حرکات ارتعاشی کششی و خمشی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

شرایط فعال بودن مولکول ها در ناحیه مادون قرمز یا فروسرخ

انواع حرکات ارتعاشی فعال در ناحیه مادون قرمز

تعریف حرکت ارتعاشی

مقایسه فرکانس ارتعاشات کششی و خمشی

مفهوم فرکانس بالاتر

مقایسه کشش و خمش در مولکول با ذکر مثال

مقایسه فرکانس ارتعاشات کششی نامتقارن و متقارن

مقایسه کششی نامتقارن و متقارن در مولکول با ذکر مثال

نوع ارتعاشات در جذب اصلی در IR

مقایسه انواع ارتعاشات خمشی در مولکول با ذکر مثال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …