جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

حرکات ارتعاشی کششی و خمشی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

شرایط فعال بودن مولکول ها در ناحیه مادون قرمز یا فروسرخ

انواع حرکات ارتعاشی فعال در ناحیه مادون قرمز

تعریف حرکت ارتعاشی

مقایسه فرکانس ارتعاشات کششی و خمشی

مفهوم فرکانس بالاتر

مقایسه کشش و خمش در مولکول با ذکر مثال

مقایسه فرکانس ارتعاشات کششی نامتقارن و متقارن

مقایسه کششی نامتقارن و متقارن در مولکول با ذکر مثال

نوع ارتعاشات در جذب اصلی در IR

مقایسه انواع ارتعاشات خمشی در مولکول با ذکر مثال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …