جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

جدول مندلیف

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

ارائه دهنده جدول اولیه عناصر

مبنای جدول تناوبی امروزی و دلیل آن

توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر لاووازیه

توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر برزلیوس

توضیح درباره طبقه بندی عناصر طبق نظر دوبراینر

اساس قرار گرفتن عناصر در جدول تناوبی مندلیف

تعداد عناصر کشف شده تا زمان مندلیف

تعریف جرم اتمی

مبداء واحد برای جرم اتمی

تعریف ایزوتوپ

تعریف خواص فیزیکی با ذکر مثال

تعریف خواص شیمیایی با ذکر مثال

دلیل وجود بی نظمی هایی در جدول تناوبی مندلیف

انواع بی نظمی های جدول تناوبی مندلیف

دلیل وجود جاهای خالی در جدول و تعداد آن

چند نمونه از عناصر پیش بینی شده مندلیف

مفهوم اِکا

دلیل قرار دادن بعضی عنصرها در یک گروه بدون در نظر گرفتن جرم

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …