پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

جدول تناوبی امروزی عنصرها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

کاشف عدد اتمی

اساس چیدن جدول اولیه مندلیف

تعریف عدد اتمی

نتیجه مشابه بودن آرایش الکترونی عناصر یک گروه در جدول

اساس جدول امروزی عناصر و توضیح آن

تعریف خواص فیزیکی با ذکر مثال

تعریف خواص شیمیایی با ذکر مثال

فهرستی از جدول تناوبی امروزی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …