جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

جدول تناوبی امروزی عنصرها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

کاشف عدد اتمی

اساس چیدن جدول اولیه مندلیف

تعریف عدد اتمی

نتیجه مشابه بودن آرایش الکترونی عناصر یک گروه در جدول

اساس جدول امروزی عناصر و توضیح آن

تعریف خواص فیزیکی با ذکر مثال

تعریف خواص شیمیایی با ذکر مثال

فهرستی از جدول تناوبی امروزی

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …