شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

جامدات بلوری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

اساس تقسیم بندی جامدات بلوری

انواع جامدات بلوری

تعریف جامدات یونی با ذکر مثال

نوع اثرات بارهای الکتریکی مثبت و منفی بر یکدیگر

چگونگی ایجاد کاتیون و آنیون در یک اتم

تعریف کاتیون و آنیون

توضیحی درباره انتقال الکترون از سدیم به کلر در ترکیب سدیم کلرید NaCl

تعریف جامدات مولکولی با ذکر مثال

مقایسه نیروی جاذبه بین مولکولی و نیروی جاذبه الکتروستاتیکی

تعریف مولکول

تعریف ممان دوقطبی پیوند یا گشتاور دوقطبی

علامت گشتاور دوقطبی و جهت آن

تعریف الکترونگاتیوی

تعریف مولکول قطبی و غیرقطبی با ذکر مثال

تعریف جامدات کووالانسی با ذکر مثال

تعریف اتم و نوع پیوند بین آنها

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

تعریف ظرفیت

تعریف جامدات فلزی با ذکر مثال

تعریف گازِ الکترون یا دریای الکترون

تعریف الکترون

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …