دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

تهیه محلول های رقیق تر از محلول غلیظ

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

برای اینکه بتوانیم از محلول غلیظ یک محلول رقیق تری بسازیم، چه راهی وجود دارد؟

محلول های درصدی چگونه محلول هایی هستند؟ و اینکه غلظت در آنها چند نوع می باشد؟

محلول های مولار چگونه محلول هایی هستند؟

محلول های نرمال چگونه محلول هایی هستند؟

اکی والان گرم چه مفهومی دارد و چگونه محاسبه می شود؟

مسئله:

  1. یک محلول ۲۰ % وزنی حجمی اتانول داریم. اگر بخواهیم از آن، ۵۰۰ میلی لیتر محلول ۱۰ % بسازیم، باید چکار کنیم؟
  2. یک محلول ۶۰ % وزنی حجمی متانول داریم. اگر بخواهیم از آن، ۳۰۰ میلی لیتر محلول ۲۰ % بسازیم، باید چکار کنیم؟
  3. یک محلول ۵ مولار سولفوریک اسید داریم. اگر بخواهیم از آن، ۲۰۰ میلی لیتر محلول ۱ مولار بسازیم، باید چکار کنیم؟
  4. یک محلول ۴ نرمال فسفریک اسید داریم. اگر بخواهیم از آن، ۳۰۰۰ میلی لیتر محلول ۲ نرمال بسازیم، باید چکار کنیم؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه دوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون­ …