پنج شنبه , تیر ۲۸ ۱۳۹۷

تفاوت ترکیبات آلی با ترکیبات پلیمری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تفاوت های بین ترکیبات آلی و پلیمری

تعریف خواص ماکروسکوپی

توضیح تفاوت ترکیبات آلی و پلیمری در اندازه رنجیر

تعریف ایزوتوپ

مقایسه نمودار کسرمولی ذرات بر وزن مولکولی برای بنزوئیک اسید و پلی استایرن

راه بهتر شدن خواص پلیمر نهایی بدست آمده در واکنش پلیمری

راه محاسبه کل وزن پلیمر

توضیح تفاوت ترکیبات آلی و پلیمری در دماهای تبدیل فاز

انواع دماهای تبدیل در ترکیبات آلی

انواع دماهای تبدیل در ترکیبات پلیمری

نمونه ای از ترکیب پلیمریِ آمورف

توضیح تفاوت ترکیبات آلی و پلیمری در میزان بلوری شدن

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف پایداری سینتیکی تعریف پایداری ترمودینامیکی توضیحی …