شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

تغییرات فاز

فاز (phase) یک شکل فیزیکی متمایز از ماده است و با داشتن خواص شیمیایی و فیزیکی، نسبتاً یکنواخت می باشد. فازها، فرم های مختلف حالت های ماده هستند. انواع فازهای یک ماده:

  1. جامد (solid) : ذراتی با حجم و شکل ثابت
  2. مایع (liquid) : ذراتی با حجم ثابت اما شکل متغیر
  3. گاز (gas) : ذرات مایع بدون حجم و شکل ثابت
  4. پلاسما (plasma) : ذراتی باردار بدون حجم و شکل ثابت
  5. چگالش بوز-اینشتین (Bose-Einstein condensate) : گاز رقیق و سرد بوزون (Boson)
  6. مزوفاز (mesophases) : یک فاز میانی بین جامد و مایع (با نام بلورهای مایع)

تغییرات فاز معمولاً وقتی رخ می دهد که دما یا فشار یک سیستم تغییر کند. این تغییرات شامل:

ذوب (Melting) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز جامد به مایع تغییر می کند. مثل: ذوب یخ به آب

انجماد (Freezing) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز مایع به جامد تغییر می کند. مثل: انجماد خامه شیرین شده به بستنی

تبخیر (Vaporization) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز مایع به گاز تغییر می کند. مثل: جوشاندن آب

تراکم (Condensation) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز گاز به مایع تغییر می کند. مثل: تراکم بخار آب به قطرات روان

رسوب دادن (Deposition) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز گاز به جامد تغییر می کند. مثل: رسوب بخار نقره در یک اتاق خلاء برای ایجاد یک لایه ی جامد بر روی آینه

تصعید (Sublimation) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز جامد به گاز تغییر می کند. مثل: ذوب شدن یخ خشک (دی اکسید کربنِ جامد) به گاز دی اکسید کربن CO۲

یونش (Ionization) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز گاز به پلاسما تغییر می کند. مثل: تشکیل ذرات در اتمسفر فوقانی

بازترکیبی (Recombination) فرآیندی است که از طریق آن، ماده ای از فاز پلاسما به گاز تغییر می کند. مثل: خاموش کردن انرژی از یک نور نئون برای برگشت ذرات یونی به گاز

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …