شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

تعیین نوع گروه انحلال پذیری در ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف انحلال پذیری

معرفی گروه S۱ با ذکر مثال

تعداد کربن موجود در آمیدهایِ این گروه S۱

دلیل بالا بودن نقطه ذوب در آمیدها

تعریف پیوند هیدروژنی

معرفی گروه SA با ذکر مثال

تعداد کربن موجود در اسیدهای یک عاملیِ این گروه SA

تعریف ثابت یونش اسید

معرفی گروه SB با ذکر مثال

تعداد کربن موجود در آمین های یک عاملی زنجیریِ این گروه SB

محدوده pH برای قرمز و آبی شدن کاغذ تورنسل

تعریف ثابت یونش باز

راه نمایش قدرت بازی یک باز به صورت مقایسه ای

معرفی گروه S۲ با ذکر مثال

مقایسه اسیدهای چند عاملی با تعداد زوج و فرد بودن کربن آنها

تعریف نیروی جاذبه بین مولکولی

معرفی گروه A۱ با ذکر مثال

تعداد کربن موجود در کربوکسیلیک اسیدهایِ این گروه A۱

معرفی گروه A۲ با ذکر مثال

معرفی گروه B با ذکر مثال

تعداد کربن موجود در آمین های زنجیریِ این گروه B

معرفی گروه MN با ذکر مثال

معرفی گروه N۱ با ذکر مثال

تعداد کربن موجود در استرها با یک گروه عاملیِ این گروه N۱

تعداد کربن موجود در اترها و اپوکسیدهایِ این گروه N۱

معرفی گروه N۲ با ذکر مثال

معرفی گروه I با ذکر مثال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …