چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی با توجه به جرم مولکولیِ ماده­ مجهول در طیف­ سنج جرمی؟

مشخص کردن ساختار این ماده مجهول؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …