شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

تعادل شیمیایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

نوع واکنش های رفت و برگشت

رابطه بیان سرعت واکنش رفت و سرعت واکنش برگشت

تعریف واکنش بنیادی

تعریف ثابت تعادل و نماد آن

توضیح سرعت واکنش رفت و برگشت در هر مرحله از واکنش NO۲Cl

مراحل واکنش تجزیه نیتریل کلرید و تعیین ثابت تعادل کل واکنش

توضیح درباره مقدار K نسبتاً بزرگ و بسیار کوچک

تعریف واکنش کامل

تشخیص واکنش کامل در واکنش رفت یا برگشتِ CO + Cl۲

تشخیص واکنش کامل در واکنش رفت یا برگشتِ N۲ + O۲

واحد ثابت تعادل

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …