چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

ترکیبات نیتروژن دار

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ترکیبات نیتروژن دار و انواع آن

تعریف آمین ها و انواع آن

توضیح درباره نمک آمونیوم

نمونه ای از آمین های آروماتیک

تعریف آمیدها و انواع آن

تعریف پیوند پپتیدی

نمونه ای از آمیدهای حلقوی یا لاکتام

تعریف نیتریل ها

مقایسه گروه سیانو و سیانید

نمونه ای از نیتریل ها

 دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …