پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

ترکیبات نیتروژن دار

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ترکیبات نیتروژن دار و انواع آن

تعریف آمین ها و انواع آن

توضیح درباره نمک آمونیوم

نمونه ای از آمین های آروماتیک

تعریف آمیدها و انواع آن

تعریف پیوند پپتیدی

نمونه ای از آمیدهای حلقوی یا لاکتام

تعریف نیتریل ها

مقایسه گروه سیانو و سیانید

نمونه ای از نیتریل ها

 دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس مکانیسم تعریف پلیمرهای …