سه شنبه , اسفند ۲۸ ۱۳۹۷

ترکیبات موجود در نفت خام

در نفت خام، مخلوطی از ترکیبات آلی (به طور عمده هیدروکربن ها) همراه با مشتقات گوگرد S و اکسیژن O ونیز نیتروژن N وجود دارد.

در نفت خام : ۱آلکان های زنجیری سبک و سنگین – ۲آلکان های حلقوی یا سیکلو آلکان ها وجود دارد.

مخلوط نفت خام از طریق روش تقطیر به اجزای آن تفکیک می شود.

تقطیر = به جداسازی یک مایع از یک جامد یا مایع دیگر با تبخیر و مایع کردن بعدی گفته می شود.

هر بشکه نفت خام، معادل ۱۵۹ لیتر (۴۲ گالن) است.

تقطیر جزء به جزء (Fractional distillation) = به فرآیند جداسازی یک مخلوط توسط “تقطیر” به برش هایی با فرّاریت های متفاوت گفته می شود. این برش های نفتی ، محصولاتی با نقطه جوش نزدیک به هم دارد:

  1. چهار هیدروکربن نخست، گازی
  2. هیدروکربن های بالاتر، مایع
  3. بالاتر از ۱۶ اتم کربن، جامد مومی شکل

نکته درسی بعدی

ذخیره­ سوختی جهان

مطالب گفته شده در این نکته درسی: میزان هیدروژن ۱H موجود در جهان هستی = …