یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

ترکیبات موجود در مغز مداد سیاه

مغز مداد سیاه یا مداد گرافیتی شامل مخلوطی از گرافیت و خاک رس است.

گرافیت (graphite) ؛ یکی از آلوتروپ‌ های کربن نرم سیاه رنگ دارای ساختار لایه لایه شامل حلقه های ۶ ضلعی کربن می باشد.

لایه های گرافیت بر روی هم می لغزند که دلیل آن، اتصال هر لایه به لایه زیرین از طریق نیروی جاذبه ضعیف واندروالس است.

گاهی در مدادها از دوده (کربن سیاه) به مقدار ۱ تا ۲ درصد استفاده می شود.

ترکیب اصلیِ موجود در خاک رس ؛ سیلیکات آلومینیومِ آبدار (کائولین) با فرمول Al۲Si۲O۵(OH)۴ و ساختار ورقه‌ای است.

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …