یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

ترمودینامیک شیمیایی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ترمودینامیک

نوع پیش گویی در مورد واکنش شیمیایی توسط ترمودینامیک

تعریف آنتروپی

مقایسه سینتیک و ترمودینامیک

تعریف واکنش خود به خودی

تعریف ترموشیمی یا گرما شیمی

تعریف تبادل انرژی

مفهوم گرما

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

فرمول مولکولی و تعیین جرم آن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: راه بدست آوردن فرمول مولکولی یک ترکیب …