جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

تجزیه مولکول های پیچیده بدن انسان در خاک

بدن انسان شامل مواد آلی و معدنی است.

  1. مهم ترین ترکیبات آلی؛ لیپید، پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهای نوکلئیک
  2. مهم ترین ترکیبات معدنی؛ آب، کربن دی اکسید، اکسیژن

بدن انسان دارای ۶۰ عنصر شیمیایی است که مهم ترین آنها؛ اکسیژن (O)، کربن (C)، هیدروژن (H) و نیتروژن (N) می باشد.

کلسیم (Ca)، فسفر (P)، منیزیم (Mg)، سدیم (Na)، پتاسیم (K)، کلر (Cl) و گوگرد (S) نیز از عناصر مورد نیاز بدن هستند.

فرآیند شیمیایی تجزیه بدن انسان در خاک، “پیچیده” است.

مولکول های درشت و پیچیده تشکیل دهنده بدن انسان، بعد از مرگ به علت ناپایداری به گاز کربنیک (CO۲)، بخار آب (H۲O)، انواع کربنات ها و فسفات ها یعنی خاک تبدیل می شوند.

گاز کربنیک یا کربن دی اکسید، با فرمول مولکولی CO۲، از سوختن کامل ترکیبات کربن دار تولید می شود.

کربنات ها؛ نمک های اسید ضعیف کربنیک اسید (H۲CO۳) هستند. مانند؛ کربنات کلسیم با فرمول مولکولی CaCO۳ باعث مقاومت خاک می شوند.

فسفات ها؛ نمک های اسید ضعیف فسفریک اسید (H۳PO۴) هستند. مانند؛ فسفات آمونیم با فرمول مولکولی PO۴(NH۴)۳ باعث رشد گیاهان می شوند.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۴

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: سری های بالمر (Balmer series) = ………….. سری …