شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

تجزیه عنصری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

کاربرد تجزیه کیفی عنصری

کاربرد تجزیه کمّی عنصری

تعریف فرمول تجربی با ذکر مثال

توضیح اثبات وجود عناصر در آنالیز کیفی

توضیح اثبات وجود عناصر در آنالیز کمّی

توضیح محاسبه درصد اجزای ماده نمونه ونیز تعیین فرمول تجربی در یک ماده آلی مجهول

تعریف جرم مولی

توضیح تجزیه کیفی عنصری در روش جدید

راه شناسایی محصولات

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …