شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

تبدیل غلظت های درصدی به مولاریته و نرمالیته

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

راه تبدیل غلظت های درصدی به مولاریته و نرمالیته

تعریف غلظت و مقایسه محلول رقیق و غلیظ

تعریف غلظت مولار یا مولاریته

تعریف غلظت نرمال یا نرمالیه

راه محاسبه اکی والان گرم هر ماده ای

تعریف جرم مولی

توضیح درباره تبدیل غلظت های درصدی وزنی حجمی به مولاریته و نرمالیته

تبدیل واحدهای میلی گرم درصد ، گرم درصد و گرم بر لیتر

راه محاسبه نرمالیته با استفاده از مولاریته

روش تعیین ظرفیت در اسید و بازهای معدنی

روش تعیین ظرفیت در اسیدهای آلی

روش تعیین ظرفیت در نمک ها

روش تعیین ظرفیت در واکنش های اکسایش و کاهش

توضیح درباره تبدیل غلظت های درصدی حجمی حجمی به مولاریته و نرمالیته

توضیح درباره محاسبه مولاریته محلولِ ۱۰ % حجمی حجمی از یک اسید خالص

توضیح درباره تبدیل غلظت های درصدی وزنی وزنی به مولاریته و نرمالیته

توضیح درباره محاسبه نرمالیته ی محلولِ ۱۰ % وزنی وزنی از یک نمک

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …