شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

برهم کنش های بین مولکولی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع برهم کنش های بین مولکولی

قوی ترین برهم کنش ها

تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون

ترتیب قدرت نیروهای بین مولکولی

تعریف پیوند یونی

تعریف پیوند فلزی

تعریف نیروهای بین مولکولی

انواع نیروهای واندروالس

تعریف نیروی کیسوم با ذکر مثال

تعریف ممان دوقطبی پیوند یا گشتاور دوقطبی

علامت گشتاور دوقطبی و جهت آن

تعریف نیروی دبای با ذکر مثال

نتیجه قرار گرفتن مولکولی غیرقطبی در کنار مولکول قطبی

تعریف نیروی لاندن با ذکر مثال

توضیحی درباره ایجاد دوقطبی لحظه ای

میزان قدرت نیروی لاندن

تعریف مولکول قطبی و غیرقطبی

تعریف الکترونگاتیوی

تعریف پیوند هیدروژنی با ذکر مثال

تعریف نیروی یون-دوقطبی با ذکر مثال

میزان قدرت برهم کنش یون-دوقطبی

مقایسه نیروی یون-دوقطبی و نیروی کیسوم

تعریف حلال پوشی

تعریف نیروی یون-دوقطبی لحظه ای با ذکر مثال

شرح چگونگی ایجاد بارهای جزئی القایی

میزان بار جزئی القا شده در مولکول غیرقطبی توسط یون

تعریف نیروی دوقطبی-دوقطبی لحظه ای با ذکر مثال

شرح چگونگی ایجاد دوقطبی لحظه ای

میزان بار جزئی القا شده در مولکول غیرقطبی توسط مولکول قطبی

دانلود فایل صوتی:

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …