دوشنبه , مهر ۳۰ ۱۳۹۷

برش های نفتی

مقدار دمای تقطیر در هر قسمت از برش های نفتی و تعداد اتم های کربن آن به صورت زیر است:

گاز = ۳۰-۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۱-C۴ (شامل: متان، اتان، پروپان و بوتان)

اتر نفت = ۶۰-۲۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۵-C۶

لیگروئین (بنزین سبک) = ۱۰۰-۶۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۶-C۷

بنزین معمولی = ۲۰۵-۴۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۵-C۱۰ و آلکان های حلقوی

نفتا = ۱۸۰-۳۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۵-C۱۰

نفت سفید (کروزن) = ۳۲۵-۱۷۵ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۱۲-C۱۸ و هیدروکربن های آروماتیک

گازوییل (نفت گاز) = ۳۵۰-۲۶۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۱۶-C۲۰

روان ساز = ۵۷۵-۳۵۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن بیشتر از C۶۰

مازوت (نفت کوره، نفت سیاه) = بیشتر از ۴۹۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن بیشتر از C۷۰

آسفالت و قیر = بیشتر از ۵۸۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن بیشتر از C۸۰

نکته درسی بعدی

خطرات یک ماده نگهدارنده غذایی

سدیم بنزوات (Sodium benzoate) با فرمول شیمیایی C۷H۵NaO۲ نمکِ بنزوئیک اسید است. از ترکیب هیدروکسید …