چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

برش های نفتی

مقدار دمای تقطیر در هر قسمت از برش های نفتی و تعداد اتم های کربن آن به صورت زیر است:

گاز = ۳۰-۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۱-C۴ (شامل: متان، اتان، پروپان و بوتان)

اتر نفت = ۶۰-۲۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۵-C۶

لیگروئین (بنزین سبک) = ۱۰۰-۶۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۶-C۷

بنزین معمولی = ۲۰۵-۴۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۵-C۱۰ و آلکان های حلقوی

نفتا = ۱۸۰-۳۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۵-C۱۰

نفت سفید (کروزن) = ۳۲۵-۱۷۵ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۱۲-C۱۸ و هیدروکربن های آروماتیک

گازوییل (نفت گاز) = ۳۵۰-۲۶۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن C۱۶-C۲۰

روان ساز = ۵۷۵-۳۵۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن بیشتر از C۶۰

مازوت (نفت کوره، نفت سیاه) = بیشتر از ۴۹۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن بیشتر از C۷۰

آسفالت و قیر = بیشتر از ۵۸۰ درجه سانتیگراد با تعداد اتم های کربن بیشتر از C۸۰

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …