شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

ایزومری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف ایزومری یا همپاری

مفهوم کلمه ایزومری

تعریف ایزومر یا همپار

نوع تفاوت های بین ترکیبات ایزومر

انواع ایزومری

تعریف ایزومری ساختاری با ذکر مثال

تعریف ایزومری فضایی با ذکر مثال

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …